Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:32:18 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
22/12/2022 2:04:27 CH
Báo cáo cải cách thủ tục hành chính năm 2022

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Báo cáo số 149/BC-VPUB ngày 12 tháng 12 năm 2022 về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022. Báo cáo được gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.

Theo đó, năm 2022 thành phố ban hành 54 Quyết định công bố mới 429 Danh mục thủ tục hành chính đồng thời bãi bỏ, thay thế 432 thủ tục; ban hành 23 Quyết định phê duyệt 154 quy trình nội bộ thuộc các lĩnh vực: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Tư pháp, Thanh tra; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương. Tổng số thủ tục hành chính hiện tại của thành phố là 1.878; trong đó: số thủ tục hành chính do Trung ương quy định: 1.867; số thủ tục hành chính do địa phương quy định (đặc thù): 05; nhóm thủ tục hành chính liên thông: 06.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại sở, ngành đạt 99,83%; tại quận, huyện đạt 98,75%; tại xã, phường, thị trấn đạt 99,90%. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý trong kỳ báo cáo trên Hệ thống tiếp nhận của Cổng dịch vụ công quốc gia là 178 phản ánh, kiến nghị. Số lượt tổ chức, cá nhân thực hiện việc đánh giá việc giải quyết TTHC là 86.485/823.694 hồ sơ đã giải quyết đạt trung bình 7,59/8 điểm đối với 4 chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ kịp thời từ Cổng Dịch vụ công thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ tốt cho công tác quản lý, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Thành phố triển khai thực hiện số hóa và lưu trữ điện tử trên Hệ thống do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, đến nay đã thực hiện số hóa được 100.933 giấy tờ của 542 loại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 50,6% số lượng giấy tờ cần số hóa (cấp thành phố đạt 53,1%; cấp huyện đạt 40,25%; cấp xã đạt 58,46%).

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí/lệ phí, thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; một số cơ quan đạt tỷ lệ cao như: Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đạt 100%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt 97,78%; Sở Công Thương đạt 86,21%.

Tin: Phúc Mãi


Các tin đã đưa
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 09 năm 2022  (18/10/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 08 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 07 năm 2022  (19/09/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 06 năm 2022  (20/07/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 05 năm 2022  (15/06/2022)
  Đề xuất điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong Bộ tiêu chí cải cách hành chính các cấp năm 2022  (25/05/2022)
  Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố  (24/05/2022)
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2021  (12/10/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 8 năm 2021  (15/09/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 7 năm 2021  (17/08/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 6 năm 2021  (13/07/2021)
Kênh thông tin khác

 

 
 
Liên kết website Liên kết website