Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:12:51 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
10/06/2015 10:25:25 SA
Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện việc học tập gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm, xây dựng cơ quan an toàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng;

Đảng ủy phối hợp với Chính quyền và Công đoàn Văn phòng ban hành các Kế hoạch cụ thể hóa cuộc vận động, học tập tại đơn vị phù hợp với từng chuyên đề học tập, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” với việc thực hiện các phong trào thi đua của năm công tác, đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng nói riêng và của thành phố Cần Thơ nói chung; góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của công chức viên chức và nhân viên (CCVC và NV) phát huy tính sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuối năm có có báo cáo sơ kết đánh giá, để bình xét thi đua.

 Kết quả thực hiện:

Công tác chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2015 , Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 40-HD/ĐUK ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng Cần Thơ về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐUVPUB ngày 04 tháng 02 năm 2015 về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền và Công đoàn Văn phòng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quán triệt tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

- Thực hiện Công văn của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng về việc đăng ký “làm theo” năm 2015, Đảng ủy đã ban hành Công văn số 06-CV/ĐUVP ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và sao chụp toàn bộ nội dung kèm theo Công văn của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng gửi các Bí thư Chi bộ, các Trưởng phòng, bộ phận, các Tổ Công đoàn tổ chức, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo một cách sâu sắc và cụ thể từng nội dung theo chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, đồng thời đăng ký “làm theo” trong năm 2015 như sau:

- Quý I/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm.

- Quý II/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với Nhân dân.

- Quý III/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Quý IV/2015: Báo cáo kết quả thực hiện, tổng kết; đánh giá những điều đã đăng ký học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

- Đảng ủy ban hành Chương trình số 14-CTr/ĐUVP ngày 31 tháng 3 năm 2015 về việc Giám sát, kiểm tra của Đảng ủy Văn phòng năm 2015, trong đó có nội dung giám sát việc học tập chuyên đề năm 2015 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” theo hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

   - Bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể và cá nhân trong giải quyết công việc, việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các nội dung đã đăng ký.

Công tác tuyên truyền, triển khai học tập các tác phẩm, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

            Đảng uỷ, chính quyền, công đoàn bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, quán triệt sâu sắc, quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CCVC qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như:

- Tổ chức cho CCVC nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài báo, bài viết về học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng các hình thức như tuyên truyền trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần, sinh hoạt lệ hàng tháng, phát tài liệu cho các nhân tự nguyên cứu, gửi qua mail…qua đó giúp cho CCVC nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ý thức hơn về trách nhiệm công việc.

- Thông qua các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, cấp ủy phân công đoàn viên thanh niên đọc và tóm tắt những mẫu chuyện, những bài nghiên cứu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Có sức khỏe là có tất cả” tác giả Nguyễn Lưu; “Quyền lực và đạo đức” tác giả PGS. TS. Bùi Đình Phong (Học viện Chính trị QG HCM); “Lời hứa của Bác”, trích từ sách Vũ Kỳ - Thư ký Bác Hồ kể chuyện; “Dưới gốc đa Tân Trào” và “Bác đồng cam cộng khổ với nhân dân” trích theo sách Kỷ niệm về Bác , “Học tập và làm theo Bác về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh” (Tạp chí Ấp Bắc); “Đại thắng 30-4 và lời dạy của Bác Hồ” (Báo điện tử Đồng Nai); “Xuất xứ của chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh” (Tạp chí KHCN số 2/2013), “Đại thắng Mùa Xuân 1975: Tâm nguyện dân tộc, tâm nguyện Bác Hồ” của tác giả Bá Thư; “Bác Hồ với Miền Nam”, tác giả: Tiến sĩ Trần Viết Hoàn;  “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nguồn Cẩm nang tuyên truyền năm 2015 của Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố Cần Thơ; “Bác Hồ - Kết tinh hồn dân tộc”, tác giả Nhật Minh…; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký.

- Thường xuyên học tập 7 đặc trưng phong cách làm việc của Bác và 5 chuẩn mực đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng của CCVC và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của CCVC.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm; hàng năm cơ quan đều được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh, được công nhận “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”.

Kết quả đạt được:

a) Về nhận thức:

Công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” từng CCVC đã nâng cao được nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi học tập theo những tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của CCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

- Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của CCVC, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

- Từng CCVC nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận CCVC trong đơn vị, làm trong sạch tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ CCVC Văn phòng.  Bên cạnh đó, từng CCVC tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

- Mỗi đảng viên, CCVC đều có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm qua.

b) Về hành động:

- 100% CCVC đăng ký phấn đấu “làm theo” với những công việc cụ thể gắn với việc thực nhiệm vụ được giao, từng CCVC tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém để hoàn thiện bản thân.

- Từng CCVC luôn giữ vai trò gương mẫu, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thẳng thắng tự phê bình và phê bình để giúp thấy được những mặt mạnh cùng như những hạn chế, yếu kém của tập thể, bản thân để có hướng phát huy nhưng mặt mạnh và khắc phục những hạn chế yếu kém.

c) Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo tác động sâu sắc đến ý thức trách nhiệm của tất cả CCVC, đã tạo thêm khí thế, động lực góp phần động viên CCVC nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao hơn. Cụ thể:

- Thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, 100% văn bản đến, đi đều được cập nhật quản lý qua mạng và xử lý đầu vào, ra trong ngày.

            - Tiếp nhận, xử lý 6411 văn bản (tăng 2,8% với cùng kỳ năm 2014), gồm:

            + Văn bản Trung ương: 1864 văn bản, trong đó có 1607 văn bản xử lý và 257 văn bản tổng hợp không xử lý, có 95,4% văn bản xử lý đúng hạn.

            + Văn bản địa phương: 4547 văn bản, trong đó:

. Văn bản ISO: 546 văn bản, đạt 99,2% văn bản xử lý đúng hạn.

            . Văn bản thường: 4001 (gồm 3581 văn bản xử lý và 420 văn bản dạng báo cáo không xử lý bằng văn bản), đạt 92,8% văn bản xử lý đúng hạn.

- Phát hành 6234 văn bản các loại (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014);

            - Tiếp nhận và phân phối 8000 tờ báo các loại; chuyển thư và tài liệu của tổ chức và công dân kịp thời đến cá nhân Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng, bộ phận.

            - Soạn thảo ban hành 19 lịch làm việc; tổ chức phục vụ 404 cuộc họp, hội nghị trong đó có 101 buổi đi kiểm tra cơ sở (giảm 13,2% cuộc họp). Trong 5 tháng đầu năm Văn phòng đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo cấp vùng, khu vực phía Nam và mang tính quốc tế  đặc biệt trong tháng 4 đã phối hợp tổ chức tốt Lễ mitting kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015; Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IV năm 2015…

            - In ấn, sao chụp 563.000 trang in tương đương 563 gram giấy giảm 31 gram.

            - Phát hành 11.198 bì thư bao gồm thư mời họp và các loại văn bản khác, trong đó có 8839 bì thư thường và 2359 bì thư hỏa tốc. Do tăng cường ứng dụng cộng nghệ thông tin trong việc thực hiện chữ ký số vào việc phát hành văn bản nên tiền cước gửi thư tính đến tháng 4 năm 2015 giảm 14.593.533 đồng so với cùng kỳ.

- Phối hợp các sở, ban ngành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 23/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 06/3/2015 về Chương trình hợp tác của thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố, viện, trường năm 2015; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/4/2015 thực hiện   Chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”; Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 ban hành Chương trình công tác năm 2015 của UBND thành phố Cần Thơ và nhiều văn bản cụ thể mang tính trọng tâm, trọng điểm khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII” nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Thành ủy, chính sách của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ của HĐND thành phố, tập trung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, tham mưu UBND thành phố ban hành và theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình công tác năm 2015; thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố.

- Chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với 01 Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn; chuẩn bị nội dung phát biểu cho Thường trực UBND thành phố tại các Phiên họp trực tuyến thường kỳ hoặc đột xuất do Chính phủ và cơ quan Trung ương tổ chức; tham mưu tổ chức 04 phiên họp thường kỳ của UBND thành phố nhằm sơ kết tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng chương trình công tác tháng, quý; phối hợp với sở, ngành và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 05 buổi rà soát, thông qua các nội dung trình và phục vụ thành công kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Tổng hợp 18 báo cáo tuần về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác chỉ đạo, họp báo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận     Tổ quốc và Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Văn phòng Chính phủ và Bộ ngành Trung ương, báo cáo phục vụ các kỳ họp HĐND thành phố; tổng hợp 07 báo cáo nhanh tình hình trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và các kỳ nghỉ lễ theo quy định; giúp Thường trực UBND thành phố điểm báo hàng ngày (đến nay có 92 lượt điểm báo với trung bình 05 tin bài/lượt); tổ chức 02 cuộc họp báo chí định kỳ hàng quý theo Quy chế làm việc của UBND thành phố.

- Chủ động theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận chỉ đạo tại các địa phương; theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố, viện, trường; giữ mối liên hệ trao đổi thông tin thường xuyên với các địa phương đã ký kết hợp tác (thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long) và các địa phương đang xúc tiến việc ký kết hợp tác (các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau).

- Chủ động theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đối với 9 quận, huyện; tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp thành phố về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của các quận Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy, các huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh; đến nay, Hội đồng thẩm định cấp thành phố đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh 08/09 quy hoạch; cụ thể, có 03 quy hoạch hoàn chỉnh đang trình xin ý kiến lần cuối theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 04 quy hoạch đang chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của các thành viên Hội đồng; 01 quy hoạch dự kiến trình thông qua Hội đồng vào cuối quý II năm 2015.

- Tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chấp hành tốt Quy chế làm việc của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; Quy chế phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố.

- Tiếp công dân thường xuyên:

Tiếp tổng số 366 lượt người. Nội dung khiếu nại chủ yếu: về giải tỏa bồi thường, tái định cư 67 lượt; tranh chấp quyền sử dụng đất 33 lượt; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24 lượt; khiếu nại thuộc lĩnh vực khác 242 lượt.

Kết quả xử lý: hướng dẫn công dân liên hệ gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 352 đơn/352 lượt. Nhận 14 đơn/14 lượt thuộc thẩm quyền, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

- Số lượt khiếu nại đông người:

Trong năm tháng, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, Thường trực Trụ sở cùng các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếp 07 đoàn, với 49 người tham dự.

- Tiếp nhận, phân loại và kết quả xử lý đơn thư:

+ Tiếp nhận:

Trong 5 tháng, tiếp nhận tổng số 573 đơn, trong đó: 76 đơn của năm 2014 chuyển qua (từ đơn số 1440 đến đơn số 1515), 497 đơn năm 2015, hình thức nhận đơn:

- 14 đơn nhận trực tiếp.

- 227 đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố qua đường Bưu điện.

- 03 đơn do Báo đài chuyển đến UBND thành phố, qua Bưu điện.

- 259 đơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố qua đường Bưu điện.

- 70 đơn gửi các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố qua Bưu điện.

+ Kết quả xử lý:

. Có 46 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.  

. Có 527 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó:

- Phiếu trả đơn 03 đơn.

- Phiếu hướng dẫn 39 đơn.

- Giấy mời bổ sung hồ sơ 07 đơn.

- Công văn trả lời 33 đơn.

- Công văn chuyển Sở, ngành, quận, huyện 41 đơn.

- Chuyển phòng nghiệp vụ xử lý 06 đơn.

- Lưu 398 đơn.

 

- Tiếp và đối thoại với công dân: 

+ Tổ chức tiếp: Tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếp 09 cuộc với 10 người tham dự.

+Tổ chức đối thoại: Trong 5 tháng đầu năm 2015, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đối thoại 09 cuộc, với 10 người tham dự.

- Tham mưu giúp UBND thành phố ban hành 11 quyết định, 171 công văn, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ yếu là giải quyết các khiếu kiện của các hộ dân trên lĩnh vực bồi thường giải tỏa, tranh chấp đất.

- Công tác Ngoại vụ:

Trong 5 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 24 Quyết định cho cán bộ lãnh đạo đi công tác nước ngoài với mục đích dự Lễ hội, hội nghị, hội thảo, học tập, khám chữa bệnh và tham quan du lịch tại các nước: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Úc, Hàn Quốc, Canada, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia…. ;

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 07 quyết định cho phép 07 doanh nghiệp, công ty trên địa bàn với 13 cá nhân được sử dụng thẻ ABTC (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Cafish), TNHH ADC, TNHH xây dựng Điện CT, TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Mỹ, Cty TNHH MTV TMXNK Phụng Hoàng, Cty TNHH Trung An, TNHH Thủy sản Đông Hải).

+ Tham mưu UBND thành phố có ý kiến trong việc cấp giấy phép, gia hạn giấy phép hoạt động và gia hạn giấy phép lập Văn phòng đại diện, mở rộng, bổ sung địa bàn hoạt động cho 02 tổ chức PCPNN (Le Leseron Solidarite France – Viet Nam; Tổ chức ADS – Pháp) (giảm 03 tổ chức so với cùng kỳ năm 2014).

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề nghị Ban Thi đua khen thưởng thành phố trình UBND thành phố khen thưởng cho 06 tổ chức và 05 các nhân người nước ngoài có thành tích trong hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội tại thành phố Cần Thơ.

- Lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính và thực hiện tốt các nội dung CCHC tại Văn phòng như: nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, xử lý công việc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động cải cách hành chính, tiếp tục áp dụng thực hiện công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Phát động phong trào thi đua và được 100% CCVC đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần động viên CCVC hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hàng năm đều có xem xét, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, quy chế phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đều được bàn bạc công khai, quy định những việc cán bộ, công chức được làm và không được làm... đã phát huy quyền làm chủ của CCVC, động viên CCVC hăng hái thi đua, lập thành tích tốt trong việc đóng góp ý kiến các đơn vị cũng như động viên CCVC hăng hái thi đua, công tác tốt.

Nhận xét đánh giá:

a) Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và triển khai kịp thời của các cấp ủy đảng; sự phối hợp đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn; sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo đảng viên, CCVC đối với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức, thống nhất về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của tất cả CCVC, cụ thể:

- Thông qua việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số CCVC được nâng lên rõ rệt, biểu hiện qua ý thức trách nhiệm với công việc, với xã hội. Qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình, trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, quan hệ xã hội, với địa phương, góp phần khắc phục dần tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CCVC. Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục các hạn chế, yếu kém của CCVC có bước chuyển biến.

- Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, ngày truyền thống trong năm. Ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chấp hành nghiêm nguyên tắc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, khoán văn phòng phẩm về tận phòng. Việc quản lý, thu chi tài chính hàng quý đều được công khai đến từng CCVC.

- Công tác cải cách hành chính gắn liền với chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”, sửa đổi lối làm việc được đặt lên hàng đầu như tham mưu xây dựng biểu mẫu quy trình, kiểm soát thủ tục hành chính, thăm dò ý kiến khách hàng, giảm tầng nấc trung gian. Qua đó ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của CCVC được nâng lên. Kết quả ngày càng rõ ràng, công khai các bước xử lý văn bản của sở, ngành trình ký; giảm đáng kể sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa sở, ngành và văn phòng; tiết kiệm được thời gian và phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính thể hiện rất rõ nét qua việc áp dụng thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Ý thức thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của từng CCVC trong việc thực hiện đúng nguyên tắc về sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của nhà nước…

- Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện sự hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong đội ngũ CCVC.

b) Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền dù đã được triển khai đến 100% CCVC và người lao động; tuy nhiên, nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung còn đơn điệu, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với CCVC, nhất là người người lao động, nhân viên hợp đồng của Nhà khách. Vì thế chất lượng các viết bài thu hoạch chưa cao.

- Trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch học tập của từng đảng viên, còn mang nặng tính hình thức còn chung chung chưa gắn kết được với nhiệm vụ được giao. Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn để mọi người tự giác làm theo như xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp nhiệm vụ từng đối tượng còn lúng túng, còn thiếu thống nhất. 

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện và tổ chức học chuyên đề học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đề cao tinh thần nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục Tổ chức thực hiện học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”;

            3. Việc học tập và làm theo phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian công tác, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong cuộc vận động, kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuyên truyền về những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các đối tượng, nhất là các đối tượng hợp đồng lao động; gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đưa nội dung giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát hằng năm của Đảng ủy của Thanh tra nhân dân.

6. Việc thực hiện cải tiến, sửa đổi lối làm việc trong hoạt động của cơ quan được coi trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là biện pháp quan trọng; đẩy mạnh và phát huy quyền làm chủ của CCVC trong cơ quan; gắn kết với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu tại cơ quan.

7. Tích cực tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tin: Mỹ Phương


Các tin đã đưa
  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/05/2015)
  Văn phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  (02/06/2014)
  Phong cách Hồ Chí Minh - Một tài sản quý giá  (19/05/2014)
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên” - Tác giả Hà Huy Thông  (14/05/2014)
  Đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.  (17/03/2014)
  Tổng kết hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  (02/01/2014)
  Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về vi trí, vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng  (02/01/2014)
  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/12/2013)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương” - tác giả PGS, TS. Hà Huy Thông  (13/12/2013)
  Thời gian quý báu lắm  (04/12/2013)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập