Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:19:02 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
02/01/2014 9:26:13 SA
Tổng kết hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm, xây dựng cơ quan an toàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Đảng ủy phối hợp với Chính quyền và Công đoàn Văn phòng ban hành các Kế hoạch cụ thể hóa cuộc vận động, học tập tại đơn vị phù hợp với từng chuyên đề học tập, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” với việc thực hiện các phong trào thi đua của năm công tác, đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng nói riêng và của thành phố Cần Thơ nói chung; góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) phát huy tính sáng tạo trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuối năm có có báo cáo sơ kết đánh giá, để bình xét thi đua.

            II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1.      Kết quả thực hiện:

a) Công tác chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Thành ủy Cần Thơ về học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUVPUB ngày 19 tháng 02 năm 2013 về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền và Công đoàn Văn phòng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quán triệt tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

- Thực hiện Công văn số 418-CV/ĐUK ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng về việc đăng ký “làm theo” năm 2013, Đảng ủy đã ban hành Công văn số 39-CV/ĐUVP ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và sao chụp toàn bộ nội dung kèm theo Công văn số 418-CV/ĐUK nêu trên gửi các Bí thư Chi bộ, các Trưởng phòng, bộ phận, các Tổ Công đoàn tổ chức, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo một cách sâu sắc và cụ thể từng nội dung theo chủ đề năm 2013 về “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, đồng thời có Công văn số 42-CV/ĐUVP ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc đăng ký “làm theo” trong năm 2013 như sau:

+ Chi bộ 1 sinh hoạt chuyên đề: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;

+ Chi bộ 2 sinh hoạt chuyên đề: Công tác xây dựng đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Kết quả thực hiện sau kiểm điểm;

+ Chi bộ 3 sinh hoạt chuyên đề: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện những điều đảng viên không được làm;

+ Chi bộ 4 sinh hoạt chuyên đề: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao năng lực, uy tín chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

+ Phân công đoàn Thanh niên tham gia sinh hoạt chuyên đề: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 80-CV/ĐUVP ngày 21 tháng 10 năm 2013 về việc triển khai Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 14/10/2013 về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sao chụp Hướng dẫn nêu trên gửi các chi bộ, các phòng, bộ phận, tổ công đoàn triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức biết và trao đổi, nghiên cứu.   

- Đảng ủy ban hành Chương trình số 14-CTr/ĐU.VPUB ngày 15 tháng 3 năm 2013 về kiểm tra, giám sát năm 2013, trong đó có nội dung giám sát việc học tập chuyên đề năm 2013 là “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

            - Bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể và cá nhân trong giải quyết công việc, việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các nội dung đã đăng ký.

b)  Công tác tuyên truyền, triển khai học tập các tác phẩm, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

            Đảng uỷ, chính quyền, công đoàn bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, quán triệt sâu sắc, quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CBCCVC qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như:

- Tổ chức cho CBCCVC nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài báo, bài viết về học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng các hình thức như tuyên truyền trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần, sinh hoạt lệ hàng tháng, phát tài liệu cho các nhân tự nguyên cứu, gửi qua mail…qua đó giúp cho CBCCVC nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ý thức hơn về trách nhiệm công việc.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký.

- Thường xuyên học tập 7 đặc trưng phong cách làm việc của Bác và 5 chuẩn mực đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng của CBCCVC và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của CBCCVC.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm; hàng năm cơ quan đều được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh, được công nhận “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”.

2. Kết quả đạt được:

a) Về nhận thức:

Công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 với chủ đề “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” từng CBCCVC đã nâng cao được nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi học tập theo những tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

- Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của CBCCVC, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

- Từng CBCCVC nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận CBCCVC trong đơn vị, làm trong sạch tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ CBCCVC Văn phòng. Bên cạnh đó, từng CBCCVC tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

- Mỗi đảng viên, CBCCVC đều có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm qua.

b) Về hành động:

- 100% CBCCVC đăng ký phấn đấu “làm theo” với những công việc cụ thể gắn với việc thực nhiệm vụ được giao, từng CBCCVC tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém để hoàn thiện bản thân.

- Từng CBCCVC luôn giữ vai trò gương mẫu, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thẳng thắng tự phê bình và phê bình để giúp thấy được những mặt mạnh cùng như những hạn chế, yếu kém của tập thể, bản thân để có hướng phát huy nhưng mặt mạnh và khắc phục những hạn chế yếu kém.

c) Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo tác động sâu sắc đến ý thức trách nhiệm của tất cả CBCCVC, đã tạo thêm khí thế, động lực góp phần động viên CBCCVC nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao hơn. Cụ thể:

- Phối hợp sở, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 04/02/2013 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của    Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 26/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch   phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 04/02/2013 triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời kỳ 2011 – 2020; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/02/2013 Triển khai thực hiện chủ đề năm 2013 “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”…nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Thành ủy, chính sách của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ của HĐND thành phố, tập trung chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 đạt 11,68 %, có 16/22 chỉ tiêu đạt và vượt KH; chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, tham mưu UBND thành phố ban hành và theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình công tác năm 2013; thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của TW, Thành ủy và HĐND thành phố.

- Chuẩn bị chu đáo nội dung và tham mưu tổ chức 10 phiên họp UBND thành phố (trong đó có 07 phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến) để sơ kết tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng chương trình công tác tháng, quý và 39 cuộc họp chuyên đề bằng hình thức trực tuyến; chuẩn bị nội dung cho Lãnh đạo UBND thành phố dự 21 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, cơ quan TW tổ chức; phối hợp với sở, ngành và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị nội dung các tờ trình, báo cáo và phục vụ thành công 02 kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2013.

- Chuẩn bị tốt các báo cáo tuần về các hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác chỉ đạo, họp báo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; tổng hợp, thực hiện các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất cho Văn phòng Chính phủ và Bộ ngành TW, báo cáo phục vụ cho các kỳ họp HĐND thành phố; giúp Thường trực UBND thành phố điểm báo hàng ngày và tổ chức họp báo chí định kỳ hàng quý theo Quy chế làm việc của UBND thành phố.

- Tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chấp hành tốt Quy chế làm việc của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Dân vận Thành ủy.

- Tiếp nhận, xử lý 13880 văn bản (tăng 6,6% với cùng kỳ năm 2012), gồm:

            + Văn bản Trung ương: 3586 văn bản, trong đó có 2974 văn bản xử lý và 612 văn bản tổng hợp không xử lý, có 94,6% văn bản xử lý đúng hạn.

            + Văn bản địa phương: 10294 văn bản, trong đó:

. Văn bản ISO: 1.114 văn bản, đạt 98% văn bản xử lý đúng hạn.

            . Văn bản thường: 9.180 (gồm 8.228 văn bản xử lý và 952 văn bản dạng báo cáo không xử lý bằng văn bản), đạt 87,9% văn bản xử lý đúng hạn.

- Phát hành 13.461 văn bản các loại (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012);

            - Tiếp nhận và phân phối 8.000 tờ báo các loại; chuyển thư và tài liệu của tổ chức và công dân kịp thời đến cá nhân Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng, bộ phận.

            - Soạn thảo ban hành 42 lịch làm việc; phát hành 33.911 bì thư bao gồm thư mời hội, họp và các loại văn bản khác, trong đó có 27.427 bì thư thường và 6.484 bì thư hỏa tốc.

- Phối hợp với các sở, ban ngành thành phố tham mưu, phục vụ và đón tiếp 264 đoàn khách với 1.227 lượt khách nước ngoài gồm các quốc tịch: Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Nga, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Canada, Bỉ, Autralia, Anh, Nam Phi, Hoa Kỳ, Thái Lan, Môdămbich, Indonexia, Mỹ, Pháp, Srilanka, Đan mạch, Malaysia, Thụy điển, Nepal, Hy Lạp, Campuchia, Đức, Ấn độ, Thụy sĩ, Indonexia, Trung Quốc, Newzealand, Canada, ý, Hà Lan, Philippines, Thái Lan, Na uy, Colombia, Myanmar, Senegalaise, Bangladesh, Liên Hợp quốc, Phần Lan, Iceland, Sudan, Pakistan, Jamaica, Hungary, Belgan, Secbia, Brzil, Nigeria … đến thành phố; người nước ngoài vào làm việc tại thành phố (so với năm 2012 giảm 110 đoàn,  giảm 178 lượt người), trong đó, Lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân tiếp và làm việc với 33 đoàn với 235 lượt người các nước đến chào xã giao, tìm hiểu và thiết lập quan hệ hữu nghị.

- Công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp tổng số 859 lượt người, nội dung khiếu nại chủ yếu: về giải tỏa bồi thường, tái định cư 97 lượt; tranh chấp quyền sử dụng đất 60 lượt; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 83 lượt; khiếu nại thuộc lĩnh vực khác 619 lượt. Tiếp nhận tổng số 1167 đơn trong đó 1156 đơn năm 2013 cộng với 11 đơn của năm 2012. Tham mưu giúp UBND thành phố ban hành 44 quyết định, 468 công văn giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ yếu là giải quyết các khiếu kiện của các hộ dân trên lĩnh vực bồi thường giải tỏa, tranh chấp đất.

- Phục vụ tốt, kịp thời các cuộc hội họp, tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc với Thường trực UBND và Văn phòng UBND thành phố với: 504 cuộc họp với số lượng 18.799 đại biểu, cụ thể:  392 cuộc họp với 10.642 đại biểu; 54 cuộc hội nghị với 6.527 đại biểu; 58 đoàn khách nước ngoài với 1.630 đại biểu; trong đó có nhiều cuộc hội nghị cấp quốc gia, cấp vùng, khu vực phía Nam, hội thảo, lễ hội quốc tế.

- Phát động phong trào thi đua và được 100% CBCCVC đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần động viên CBCCVC hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hàng năm đều có xem xét, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đều được bàn bạc công khai, quy định những việc cán bộ, công chức được làm và không được làm... đã phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, động viên CBCCVC hăng hái thi đua, lập thành tích tốt trong việc đóng góp ý kiến các đơn vị cũng như động viên CBCCVC hăng hái thi đua, công tác tốt.

d) Kết quả thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ:

- Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, làm chuyển biến đáng kể về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn thể CBCCVC cơ quan. Từ đó, Văn phòng đã chủ động khắc phục khó khăn và bước đầu đạt được những kết quả thiết thực như: nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong CBCCVC; các tổ chức đoàn thể cơ quan là cầu nối quan trọng tạo nên sự gắn kết, đoàn kết nội bộ; Đảng bộ lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hàng năm. Tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của Chi ủy đảng, chính quyền trong giải quyết các công việc liên quan ngày càng tốt hơn, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của CBCCVC có chuyển biến tích cực; tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ em nghèo theo truyền thống dân tộc được giữ vững.

- CBCCVC có trách nhiệm cao hơn trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động của cơ quan cũng như thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình thông qua quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống để từng đảng viên, CBCCVC có những hành động thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI); trọng tâm khắc phục những yếu kém sau khi triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, qua đó, mỗi đảng viên, CBCCVC tự khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và có sự kiểm tra, theo dõi quá trình tiến bộ. Thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng CBCCVC quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó làm tăng thêm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng đã quán triệt đến toàn thể CBCCVC sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thể hiện bằng việc xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng CBCCVC trong các quy định, nội quy, quy chế cơ quan. CBCCVC thực hiện nghiêm các chuẩn mực, quy tắc ứng xử của người CBCCVC, thực hiện nghiêm những điều CBCCVC được làm và những điều CBCCVC không được làm, chưa để xảy ra tình trạng phản ánh về đạo đức thi hành công vụ.

- Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng; Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm cụ thể thông qua việc hàng năm đều đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch công tác năm, để làm tiêu chí phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu thông qua việc gương mẫu trong đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác ISO theo tiêu chuẩn VN ISO 9001: 2008, thường xuyên rà soát, xây dựng lại bảng mô tả công việc của từng phòng, bộ phận; quy định trách nhiệm cụ thể của từng CBCCVC trong xử lý văn bản hàng ngày, phấn đấu xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để CBCCVC làm theo.

- Trên cơ sở các chuyên đề đã tổ chức học tập và làm theo, như: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”..., và chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Đảng ủy hpối hợp với Chính quyền và Công đoàn Văn phòng ban hành “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của CBCCVC. Từng CBCCVC nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận CBCCVC trong đơn vị, làm trong sạch tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ CBCCVC Văn phòng. Bên cạnh đó, từng CBCCVC tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

- Hầu hết CBCCVC thể hiện rõ ý thức trách nhiệm qua việc đăng ký nội dung học tập, tự liên hệ về đạo đức, lối sống và đề ra hướng phấn đấu, tu dưỡng cho bản thân trong việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, thể hiện tốt ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa chính quyền với cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 1973/CT-TTg. Trong thời gian qua, sự thống nhất hành động giữa các tổ chức chính quyền, đoàn thể luôn được tăng cường, không chỉ thực hiện chương trình phối hợp thống nhất theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, mà còn phối hợp theo các chuyên đề theo chủ trương của Đảng ủy như: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Bác để động viên CBCCVC tích cực tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” thiết thực và sâu rộng.

3. Nhận xét đánh giá:

a) Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và triển khai kịp thời của các cấp ủy đảng; sự phối hợp đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn; sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo đảng viên, CBCCVC đối với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức, thống nhất về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của tất cả CBCCVC, cụ thể:

- Thông qua việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số CBCCVC được nâng lên rõ rệt, biểu hiện qua ý thức trách nhiệm với công việc, với xã hội. Qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình, trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, quan hệ xã hội, với địa phương, góp phần khắc phục dần tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBCCVC. Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục các hạn chế, yếu kém của CBCCVC có bước chuyển biến.

- Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng với việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, ngày truyền thống trong năm. Ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chấp hành nghiêm nguyên tắc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, khoán văn phòng phẩm về tận phòng. Việc quản lý, thu chi tài chính hàng quý đều được công khai đến từng CBCCVC.

- Công tác cải cách hành chính gắn liền với chủ đề năm 2013 “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, sửa đổi lối làm việc được đặt lên hàng đầu như tham mưu xây dựng biểu mẫu quy trình, kiểm soát thủ tục hành chính, thăm dò ý kiến khách hàng, giảm tầng nấc trung gian. Qua đó ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của CBCCVC được nâng lên. Kết quả ngày càng rõ ràng, công khai các bước xử lý văn bản của sở, ngành trình ký; giảm đáng kể sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa sở, ngành và văn phòng; tiết kiệm được thời gian và phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính thể hiện rất rõ nét qua việc áp dụng thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Ý thức thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của từng CBCCVC trong việc thực hiện đúng nguyên tắc về sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của nhà nước…

- Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện sự hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong đội ngũ CBCCVC.

b) Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền dù đã được triển khai đến 100% CBCCVC và người lao động; tuy nhiên, nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung còn đơn điệu, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với CBCCVC, nhất là người người lao động, nhân viên hợp đồng của Nhà khách. Vì thế chỉ có 95% CBCCVC viết bài thu hoạch.

- Về nhận thức của CBCCVC có chuyển biến nhất định, nhưng việc làm theo chưa trở thành phong thành phong trào, hành động tự giác của CBCCVC. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số CBCCVC còn mang nặng tính hình thức còn chung chung chưa gắn kết được với nhiệm vụ được giao. Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn để mọi người tự giác làm theo như xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp nhiệm vụ từng đối tượng còn lúng túng, còn thiếu thống nhất. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện và tổ chức học chuyên đề học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đề cao tinh thần nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

2. Tổ chức thực hiện học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

            3. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả với cấp trên.

4. Việc học tập và làm theo phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian công tác, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong cuộc vận động, kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuyên truyền về những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các đối tượng, nhất là các đối tượng hợp đồng lao động; gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đưa nội dung giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát hằng năm của Đảng ủy của Thanh tra nhân dân.

7. Việc thực hiện cải tiến, sửa đổi lối làm việc trong hoạt động của cơ quan được coi trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là biện pháp quan trọng; đẩy mạnh và phát huy quyền làm chủ của CBCCVC trong cơ quan; gắn kết với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu tại cơ quan.

8. Tích cực tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

                                                                                                                          Tin: Mỹ Phương (QTTV)


Các tin đã đưa
  Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về vi trí, vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng  (02/01/2014)
  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/12/2013)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương” - tác giả PGS, TS. Hà Huy Thông  (13/12/2013)
  Thời gian quý báu lắm  (04/12/2013)
  “Bài học lớn - vì nhân dân”  (27/11/2013)
  “Phong cách Hồ Chí Minh - một tài sản vô giá”  (27/11/2013)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập