Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 10:38:22 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
02/01/2014 9:12:54 SA
Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về vi trí, vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng

Bài viết: “QUAN ĐIỂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG” - tác giả Lê Văn Điện, trích từ tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy với nội dung như sau:

 Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trí thức là hiểu biết. Trong thế giới chỉ có hai thứ hiểu biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản. Khoa học tự nhiên do đó mà ra. Hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội. Khoa học xã hội do đó mà ra.

Ngoài hai cái đó, không có trí thức nào khác”. Trong bài viết “Đảng Lao động Việt Nam với lao động trí óc”, Người xác định trí thức là “những người lao động trí óc”, "là thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư, những nhà khoa học, văn nghệ, những người làm bàn giấy v.v...". Và với Người, trí thức là lực lượng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, là Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của nhân loại. Người đã để lại cho dân tộc và nhân loại một kho tàng lý luận, tư tưởng cách mạng và khoa học vô giá, trong đó có tư tưởng về trí thức. Người khẳng định, trí thức là một bộ phận quan trọng trong lực lượng cách mạng và là “vốn liếng quý báu của dân tộc”.

Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, trí thức Việt Nam đã đi tiên phong tham gia cách mạng, là lực lượng đi đầu trong việc tiếp thu tư tưởng cách mạng tiến bộ của chủ nghĩa Mác - Lênin, tích cực truyền bá trong quần chúng nhân dân và hăng hái tham gia vào các tổ chức cách mạng - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói về lực lượng này, Hồ Chí Minh cho rằng: Trí thức Việt Nam là lực lượng rất nhạy bén với cái mới, với những tư tưởng tiến bộ, “có đầu óc dân tộc và đầu óc cách mạng”, "có học thức, dễ cảm chính trị, … dễ tiếp thu sự giáo dục cách mạng và cùng đi với công, nông".

Cho rằng trí thức Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong cách mạng, nên khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trước yêu cầu phải có một đường lối chính trị rõ ràng, phải phân định rõ chiến tuyến giữa cách mạng và phản cách mạng, Hồ Chí Minh đã xếp trí thức vào hàng ngũ lực lượng cách mạng của dân tộc do giai cấp vô sản lãnh đạo, là một trong những đồng minh gần gũi của giai cấp công nhân và nông dân.

Người chỉ rõ: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, thanh niên, Tân Việt, v.v... để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp”. Có thể thấy, việc xác định ngay từ rất sớm vị trí của trí thức trong lực lượng cách mạng của Hồ Chí Minh đã góp phần cô lập kẻ thù, đưa tầng lớp trí thức về phía cách mạng từ những buổi đầu tiên, tăng cường sức mạnh lớn lao cho cách mạng, là vấn đề mang tính chất chiến lược xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Cuộc cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta tiến hành là một cuộc cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ với những nhiệm vụ rất lớn lao. Đó là đánh đuổi đế quốc thực dân, phong kiến, đòi lại tự do, độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày; Xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Thực hiện những nhiệm vụ ấy, Hồ Chí Minh xác định: "Lao động trí óc có nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, trong công cuộc hoàn thành dân chủ mới để tiến lên chủ nghĩa xã hội". Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trí thức phải tuyên truyền, giáo dục quần chúng những tư tưởng cách mạng, là ngòi nổ cho các phong trào cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu phản động, mị dân của kẻ thù.

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trí thức phải đi đầu trong việc nâng cao dân trí, xây dựng và kiến thiết nước nhà. Người khẳng định: “Trí thức phục vụ nhân dân bây giờ cũng cần, kháng chiến kiến quốc cũng cần, tiến lên xã hội chủ nghĩa càng cần, tiến lên cộng sản chủ nghĩa lại càng cần”. Bởi, theo Người: “muốn phát triển văn hoá thì phải cần thầy giáo, muốn phát triển sức khoẻ của nhân dân thì phải cần thầy thuốc, muốn phát triển kỹ nghệ thì phải cần các kỹ sư”.

Thực tiễn đã chứng minh, trong mọi lĩnh vực, mọi thời kỳ cách mạng đều rất cần đến học vấn, tài năng và tâm huyết, sức lực của giới trí thức; đội ngũ trí thức đồng hành cùng dân tộc tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa; và trong suốt quá trình cách mạng “Trí thức không có bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi”.

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của trí thức trong sự phát triển của xã hội, hiểu rõ sức mạnh vô tận của trí tuệ con người và sức mạnh lớn lao của một dân tộc giàu tri thức, Hồ Chí Minh khẳng định: trí thức là lực lượng luôn đi đầu, là ngòi nổ trong phong trào đấu tranh đòi độc lập, đòi quyền dân tộc, dân chủ; là lớp “tiên tri, tiên giác” (hiểu biết trước); là “Một phần tương lai của dân tộc”.

Chính vì vậy, năm 1946, khi trả lời câu hỏi của một nhà báo nước ngoài về vấn đề trí thức, Người nhấn mạnh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Đây chắc chắn không chỉ là câu trả lời có tính chất ngoại giao, bởi vì trên thực tế, trong suốt mấy chục năm trên cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã có thái độ, cách cư xử, chính sách hết sức trân trọng và đề cao trí thức. Câu trả lời trên chính là sự phản ánh cô đọng suy nghĩ của Người, thể hiện sự trân trọng của Người đối với đội ngũ trí thức của dân tộc.

Với những quan điểm đúng đắn của Hồ Chí Minh và những chính sách sát thực của Đảng đối với trí thức mà trong từng giai đoạn lịch sử chúng ta đã đoàn kết được trí thức và xây dựng được đội ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa. Song, hiện nay làm sao để phát huy và sử dụng vốn liếng quý báu này của đất nước có hiệu quả vẫn đang là vấn đề lớn đặt ra.

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề trí thức. Những quan điểm chủ trương của Đảng phải được Nhà nước thể chế hóa kịp thời. Việc huy hoạch và đào tạo đội ngũ trí thức phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn, trên cơ sở đó bố trí đúng người, đúng việc thì mới có thể phát huy năng lực của lực lượng này.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng phải gắn liền với việc đổi mới quản lý của Nhà nước đối với công tác trí thức, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của tầng lớp trí thức; Đảng và Nhà nước phải biết tin dùng họ trong mọi công việc, tạo mọi điều kiện để họ tham gia hoạt động sáng tạo, đóng góp thật nhiều cho đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức vào việc xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, giàu về năng lực, hiểu biết toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có bản lĩnh và sẵn sàng thích ứng với mọi biến động trong nước và thế giới, nối tiếp truyền thống hào hùng của trí thức Việt Nam, đóng góp tài năng và sức lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước, xây dựng một xã hội: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đồng thời “phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức” để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Văn Cao (ST)


Các tin đã đưa
  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/12/2013)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương” - tác giả PGS, TS. Hà Huy Thông  (13/12/2013)
  Thời gian quý báu lắm  (04/12/2013)
  “Bài học lớn - vì nhân dân”  (27/11/2013)
  “Phong cách Hồ Chí Minh - một tài sản vô giá”  (27/11/2013)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập