Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Năm, 21/06/2018 06:55:47 CH Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
04/05/2016 9:55:40 SA
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 12/4/2016 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng “tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2016). Đảng ủy Văn phòng UBND thành phố báo cáo như sau:

  Công tác chỉ đạo, triển khai

- Xác định đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp thứ tư về chính trị, tư tưởng, là một nội dung quan trọng trong kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Quy định 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Văn phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và đã ban hành: Kế hoạch số 11-KH/ĐUVPUB ngày 31/01/2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015 và Kế hoạch số 10-KH/ĐUVPUB ngày 31/01/2012 và Kế hoạch số 06-KH/ĐUVPUB ngày 19/02/2013 về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công văn số 40-CV/ĐUVP ngày 18/6/2012 về việc đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã tổ chức triển khai đến các CBCCVC, đồng thời hướng dẫn các cá nhân đăng ký phấn đấu làm theo đúng với Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Công văn số 39-CV/ĐUVP ngày 18/6/2013 về việc đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và sao chụp toàn bộ nội dung kèm theo Công văn số 418-CV/ĐUK nêu trên gửi các Bí thư Chi bộ, các Trưởng phòng, bộ phận, các Tổ Công đoàn tổ chức, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo một cách sâu sắc và cụ thể từng nội dung theo chủ đề năm 2013 về “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Công văn số 42-CV/ĐUVP ngày 20/6/2013 về việc đăng ký “làm theo” trong năm 2013; Công văn số 80-CV/ĐUVP ngày 21/10/2013 về việc triển khai Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK ngày 14/10/2013 của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công văn số 56-CV/TU ngày 15/12/2015 của Thành ủy Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đến khi có quyết định mới của Trung ương.   

- Hàng năm, đều có ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung giám sát việc triển khai, thực hiện Kế hoạch về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức và theo dõi kiểm tra tác phong, lề lối làm việc của CBCCVC trong việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đánh giá, sơ, tổng kết kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các nội dung đã đăng ký.

- Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, Đảng ủy Văn phòng đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đến toàn thể đảng viên, CBCCVC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như:

- Năm 2012 học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Năm 2013 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Năm 2014 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Năm 2015 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Năm 2016, thực hiện Công văn số 10-CV/BTGĐUK ngày 08/01/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Đảng ủy Văn phòng tuyên truyền trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) cho đến khi có quyết định mới của Trung ương, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề của năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm; lãnh đạo các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh xuất sắc, được công nhận “cơ quan có đời sống văn hóa tốt” “cơ quan an toàn - an ninh, trật tự”; Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2013, 2014, 2015 Đảng bộ được công nhận vững mạnh tiêu biểu.

Kết quả đạt được

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của từng cán bộ, đảng viên đã nâng cao được nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi học tập theo những tấm gương sáng ngời của Bác, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung học tập và làm theo Bác được bám sát theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, theo chuyên đề của từng năm gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng nội dung hướng dẫn của Trung ương đối với tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

- Thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, các chi bộ phối hợp với phòng, bộ phận thuộc Văn phòng đã quán triệt đến toàn thể đảng viên, CBCCVC sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thể hiện bằng việc xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đảng viên, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, chỉ đạo chính quyền quán triệt đến CBCCVC chấp hành tốt các chuẩn mực, quy tắc ứng xử của người CBCCVC, những điều CBCCVC được làm và những điều CBCCVC không được làm. Thời gian qua chưa nghe dư luận phản ánh đảng viên, CBCCVC về đạo đức trong thi hành công vụ.

- Từng cán bộ, đảng viên nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

- Mỗi đảng viên, CBCCVC đều có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm qua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW lồng ghép với Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, làm chuyển biến đáng kể về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, đã có 100% đảng viên đăng ký phấn đấu “làm theo” với những việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thiện bản thân. Từ đó, Đảng bộ Văn phòng đã chủ động khắc phục khó khăn và bước đầu đạt được những kết quả thiết thực như: nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong đảng viên, CBCCVC; các tổ chức đoàn thể cơ quan là cầu nối quan trọng tạo nên sự gắn kết, đoàn kết nội bộ; Đảng bộ lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hàng năm. Tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đảng viên, CBCCVC trong giải quyết các công việc liên quan ngày càng tốt hơn, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của CBCCVC có chuyển biến tích cực; tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ em nghèo theo truyền thống dân tộc được giữ vững.

- Cán bộ, đảng viên luôn giữ vai trò gương mẫu, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thẳng thắn tự phê bình và phê bình nhằm giúp thấy được những mặt mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân để có hướng phát huy những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế yếu kém.

- Đảng ủy phối hợp với Chính quyền và Công đoàn Văn phòng chỉ đạo kết hợp một cách linh hoạt và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện 8 nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW; xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực; đưa học tập và làm theo đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và vào mỗi buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần; gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục đẩy lùi tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng lệch lạc tư tưởng trong một thời gian nhất định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình, người tốt, việc tốt. Từng bước đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của mỗi đảng viên, CBCCVC.

- Thường xuyên học tập 7 đặc trưng về phong cách làm việc và 5 chuẩn mực đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của cán bộ, đảng viên.

- Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm cao hơn trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động của cơ quan cũng như thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình thông qua quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống để từng đảng viên, CBCCVC có những hành động thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI); trọng tâm khắc phục những yếu kém sau khi triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, qua đó, mỗi đảng viên, CBCCVC tự khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và có sự kiểm tra, theo dõi quá trình tiến bộ, chưa để xảy ra tình trạng đảng viên, CBCCVC quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó làm tăng thêm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm cụ thể thông qua việc hàng năm đều đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch công tác năm, để làm tiêu chí phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu thông qua việc gương mẫu trong đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác ISO theo tiêu chuẩn VN ISO 9001, thường xuyên rà soát, xây dựng lại bảng mô tả công việc của từng phòng, bộ phận; quy định trách nhiệm cụ thể của từng CBCCVC trong xử lý văn bản hàng ngày, phấn đấu xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để CBCCVC làm theo.

- Hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện rõ ý thức trách nhiệm qua việc đăng ký nội dung học tập, tự liên hệ về đạo đức, lối sống và đề ra hướng phấn đấu, tu dưỡng cho bản thân trong việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, thể hiện tốt ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao.

Nhận xét đánh giá:

Ưu điểm, nguyên nhân

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề xuyên suốt của toàn khóa là “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vo tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” triển khai học tập nâng cao nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên qua các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Nâng cao đạo đức cách mạng, Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Đường Cách Mệnh, Di chúc của Bác.

   - Trong công tác xây dựng Đảng dần trở thành nền nếp, đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức của từng chi bộ, góp phần trong việc đưa Đảng bô được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

   - Thực hiện đồng bộ việc phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền và công đoàn đã góp phần vào việc tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức, thống nhất về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của tất cả đảng viên CBCCVC.

- Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã chỉ đạo Văn phòng phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng với việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, ngày truyền thống trong năm. Ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chấp hành nghiêm nguyên tắc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, khoán văn phòng phẩm về tận phòng. Việc quản lý, thu chi tài chính hàng quý đều được công khai đến từng CBCCVC.

- Công tác cải cách hành chính gắn liền với chủ đề “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, sửa đổi lối làm việc được đặt lên hàng đầu như tham mưu xây dựng biểu mẫu quy trình, kiểm soát thủ tục hành chính, thăm dò ý kiến khách hàng, giảm tầng nấc trung gian. Ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc áp dụng thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, các bước xử lý văn bản và thủ tục được công khai, rõ ràng, giảm đáng kể sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa sở, ngành và văn phòng; tiết kiệm được thời gian và phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính thể hiện rất rõ nét qua việc áp dụng thực hiện.

- Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo, rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị.

- Trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, nội dung ngày càng phong phú và có chất lượng hơn. Ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng rõ nét, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều cụ thể hóa được nhiệm vụ được giao, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, tận tụy có trách nhiệm trong công việc. Ý thưc chấp hành giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, nhất là đạo đức lối sông, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, ý thức tốt trong sinh hoạt.

Hạn chế và nguyên nhân

- Do làm công tác kiêm nhiệm, mỗi đồng chí trong cấp ủy đảm đương rất nhiều việc trong công tác chuyên môn, nên công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được thực hiện thường xuyên, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

   - Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy quan tâm, chú trọng phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tuy nhiên, do một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc chưa trở thành công việc thường xuyên, tự giác.

- Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số CBCCVC còn mang nặng tính hình thức, còn chung chung chưa gắn kết được với nhiệm vụ được giao.

- Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn để mọi người tự giác làm theo như xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp nhiệm vụ cho từng đối tượng còn lúng túng, chưa thống nhất để có thể làm theo một cách triệt để. 

Một số kinh nghiệm

- Phát huy đúng mức, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào tự giác “làm theo” tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung làm theo cần được cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn.

- Quan tâm theo dõi, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. Chú trọng nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở. Đánh giá hiệu quả của việc học tập và làm theo phải gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, có khuyến khích, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt, những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016:

1- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện và tổ chức học chuyên đề học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đề cao tinh thần nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015Chỉ thị 1973/CT-TTg gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

2- Nghiên cứu để đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo mạng, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thông qua mạng Internet…

3- Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả với cấp trên.

4- Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.

5- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác; ban hành mới, hoặc rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào những quy định, quy chế của cơ quan.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đưa nội dung giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát hàng năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và của Ban Thanh tra nhân dân.

7- Thường xuyên đôn đốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức thực hiện nhân rộng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.  

8- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải tiến, sửa đổi lối làm việc trong hoạt động của cơ quan, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là biện pháp quan trọng; phát huy tối đa quyền làm chủ của đảng viên CBCCVC trong cơ quan.

Tin: Kim Hồng


Các tin đã đưa
  Sơ kết 05 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (07/04/2016)
  Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016  (15/12/2015)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao*  (08/09/2015)
  Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015  (10/06/2015)
  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/05/2015)
  Văn phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  (02/06/2014)
  Phong cách Hồ Chí Minh - Một tài sản quý giá  (19/05/2014)
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên” - Tác giả Hà Huy Thông  (14/05/2014)
  Đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.  (17/03/2014)
  Tổng kết hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  (02/01/2014)
Chương trình - Kế hoạch Đóng

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
17/KH-VPUB 17/05/2018 Xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố
16/KH-VPUB 27/04/2018 Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020
13/KH-VPUB 27/03/2018 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
12/KH-VPUB 20/03/2018 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/KH-VPUB 13/03/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
09/KH-VPUB 08/03/2018 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
08/KH-VPUB 07/03/2018 Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
07/KH-VPUB 01/03/2018 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
20/QĐ-VPUB 28/02/2018 Ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
19/QĐ-VPUB 28/02/2018 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
06/KH-VPUB 22/02/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.
05/KH-VPUB 08/02/2018 Về việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2018
02/CTr-VPUB 08/02/2018 Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND thành phố năm 2018
04/KH-VPUB 25/01/2018 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
03/KH-VPUB 25/01/2018 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.
02/KH-VPUB 25/01/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018.
128/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017
127/QĐ-VPUB 16/08/2017 Về việc thành lập Tổ Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
123/QĐ-VPUB 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ
14/KH-VPUB 22/05/2017 Công tác triển khai, phổ biến pháp luật năm 2017

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 
 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập