Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Sáu, 12/08/2022 03:53:04 CH Chủ đề năm 2022 “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Cải cách hành chính  
24/05/2022 7:44:14 SA
Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Văn phòng UBND thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Chủ đề năm 2022 “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”. Từ đầu năm 2022, Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị triển khai nhiều giải pháp quan trọng để tham mưu Lãnh đạo UBND thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó đẩy mạnh CCHC được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể, Văn phòng UBND thành phố đã đạt được một số kết quả trong công tác CCHC như sau:

Về cải cách thể chế

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố. Hiện nay, Văn phòng đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế làm việc của UBND thành phố Cần Thơ và đang thực hiện trình tự, thủ tục để tham mưu sửa đổi Quy chế làm việc của UBND thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016.

Ban hành Kế hoạch số 11/KH-VPUB ngày 23/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, trọng tâm là lĩnh vực: Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; theo dõi tình hình thi hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, thuế; theo dõi thi hành pháp luật của Bộ, ngành Trung ương và nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của UBND thành phố.

Văn phòng UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-VPUB ngày 23/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 21/7/2020 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp, bám sát quan điểm, chủ trương, định hướng theo Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND thành phố và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng UBND thành phố không phát sinh các thủ tục hành chính, chỉ có các quy trình nội bộ liên thông với sở ngành, do đó Văn phòng thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật các quy trình xử lý công việc của UBND thành phố và quy trình xử lý công việc nội bộ tại Văn phòng. Đồng thời, thường xuyên duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ việc thực hiện ISO, cụ thể thời gian thực hiện đánh giá trong tháng 10 năm 2022; thực hiện báo cáo hằng tháng đúng thời gian quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy

Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng theo Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng gồm 05 Lãnh đạo Văn phòng; 09 phòng, ban và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Có 106 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng. Số biên chế công chức chưa sử dụng là 07, biên chế viên chức chưa sử dụng là 02. Nhân sự công tác tại Nhà khách Cần Thơ là 19 nhân viên hợp đồng.

Cải cách chế độ công vụ

Đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-VPUB ngày 28/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ. Đồng thời, thực hiện điều động bổ nhiệm 02 vị trí lãnh đạo, quản lý; thực hiện chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương đương 02 vị trí. Giải quyết cho công chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân 01 trường hợp; chuyển công tác đến nơi khác 01 trường hợp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 03 trường hợp; miễn nhiệm, cho thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng và bố trí phụ trách kế toán theo quy định.

Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-VPUB ngày 03/3/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, đã triển khai đến toàn thể CBCCVC và người lao động của Văn phòng. Đến nay đã cử 02 trường hợp tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính. Ngoài ra, cử 02 cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 và 02 công chức, viên chức tham gia cuộc thi nâng ngạch công chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng không phát hiện trường hợp CBCCVC có dấu hiệu vi phạm hay có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc.

Cải cách tài chính công

Thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Văn phòng cũng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-VPUB ngày 25/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Văn phòng. 02 đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Ban hành Kế hoạch số 16/KH-VPUB ngày 26/4/2022 về chuyển đổi số tại Văn phòng năm 2022 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước dựa trên môi trường số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đồng thời sửa chữa, nâng cấp phòng họp trực tuyến đảm bảo phù hợp các hình thức họp trực tuyến với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hệ thống máy chủ, các phần mềm do Văn phòng quản lý vận hành ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hệ thống mạng nội bộ, mạng không dây hoạt động thông suốt.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đã thực hiện nâng cấp 16 Cổng thành phần trong dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố thành phố (giai đoạn 1) và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/01/2022 tại công văn số 310/VPUB-TTĐH ban hành ngày 21/01/2022.

Đồng thời, Văn phòng đã rà soát, cập nhật, bổ sung các cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp dữ liệu mở thành phố Cần Thơ, trong đó Văn phòng là chủ quản 05 loại CSDL tại Công văn số 4992/VPUB-TTĐT ngày 01/11/2021.

Về kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Văn phòng được giao nhiệm vụ chủ trì 03/08 lĩnh vực gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát tương tác phục vụ, phản hồi của người dân. Bên cạnh đó, phòng điều hành IOC được trang bị hệ thống màn hình hệ thống điều khiển gồm 12 màn hình ghép hiển thị dashboard giám sát các lĩnh vực, bộ điều khiển màn hình chuyên dụng và các hệ thống máy tính vận hành, khai thác. Các trang thiết bị và phần mềm hoạt động ổn định, đáp ứng tốt việc vận hành, phân tích dữ liệu thực./.


Các tin đã đưa
  Báo cáo cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022  (23/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 04 năm 2022  (17/05/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 03 năm 2022  (14/04/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 02 năm 2022  (23/03/2022)
  Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/03/2022)
  Kết quả thẩm định đợt phát động thi đua công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021  (03/03/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 12 năm 2021  (20/01/2022)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 11 năm 2021  (28/12/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 10 năm 2021  (11/11/2021)
  Kết quả vận hành quy trình ISO trong tháng 9 năm 2021  (12/10/2021)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
49/QĐ-VPUB 24/03/2021 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)
14/KH-VPUB 25/02/2021 Kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập