Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 09:57:26 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
07/04/2016 7:51:51 SA
Sơ kết 05 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một trong những kết quả cụ thể qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã chủ động, sáng tạo, có nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề, như “Đoàn kết nội bộ, không sống chia rẽ kết bè, kéo cánh, có tinh thần tương thân, tương ái”, “Trật tự, kỷ cương đô thị”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Trăm năm trồng người”…

Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn bám sát các chuyên đề chính, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời sống trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”,… Qua nghiên cứu, quán triệt nội dung các chuyên đề đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tất cả đều đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, tương ứng với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được Văn phòng đưa  vào quy chế làm việc, quy chế xét thi đua, là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm đối với từng CBCCVC và người lao động để tạo nên một phong trào thi đua toàn diện.

Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động của cơ quan cũng như thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình thông qua quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống để từng công chức, viên chức, đảng viên có những hành động thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trong sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); trọng tâm khắc phục những yếu kém sau khi triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Lồng ghép các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, cấp ủy phân công đoàn viên thanh niên đọc và tóm tắt những mẫu chuyện, những bài nghiên cứu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và có sự kiểm tra, theo dõi quá trình tiến bộ.

Kết quả, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có lối sống giản dị, trung thực, không có tình trạng công chức quan liêu, tham nhũng, lãng phí; từ đó, làm tăng thêm niềm tin của quần chúng nhân dân.

- Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của CCVC góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

- Từng CCVC nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận CCVC trong đơn vị, làm trong sạch tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ CCVC Văn phòng.  Việc từng CCVC tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng được Văn phòng đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua.

- Mỗi đảng viên, CCVC đều có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan địa phương thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Văn phòng luôn thực hiện theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ “quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ”. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị tại Công văn số 271-CV/TW ngày 24 tháng 9 năm 2009 “về việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành”. Người cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nêu gương toàn diện trên các mặt: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác v.v... Việc nêu gương bao gồm cả đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

Vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy, nhất là qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả theo định kỳ về việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng các quy chế, quy định, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ của người lãnh đạo.

Việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trên cơ sở đó từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Nội dung xây dựng các chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dựa trên các chuyên đề đã học tập và làm theo như: chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời sống trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.  Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với tập thể, đối với Đảng, đối với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp, đối với công tác, công việc và đối với bản thân.

Công tác phối hợp với các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 về việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2015. Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm Văn phòng đều xây dựng và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong xây dựng các mô hình, đã lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Văn phòng cũng đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đạo đức, lối sống và đề ra biện pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Đoàn thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu “Chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, sinh hoạt Chi đoàn theo mô hình “Tam hóa”, chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, Đoàn vụ, phát thẻ Đoàn, trích nộp Đoàn phí đúng theo quy định, tổ chức triển khai các kế hoạch đoàn khối giao như tổ chức thực hiện các phong trào: “3 trách nhiệm”, “3 nắm, 3 biết, 3 làm”...     

Để động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên; tổ chức phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” thiết thực và sâu rộng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát các chuyên đề, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg đã được Cấp ủy phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời.

Công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc triển khai Chỉ thị 1973/CT-TTg được triển khai thực hiện tốt, qua đó cho thấy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều tự nguyện tham gia viết bản đăng ký các chuyên đề học tập với những nội dung thiết thực, cụ thể, luôn xem đây là những việc làm thường xuyên.

Công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng uỷ, chính quyền, công đoàn bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, quán triệt sâu sắc, quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CCVC qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như:

- Tổ chức cho CCVC nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài báo, bài viết về học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng các hình thức như tuyên truyền trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần, sinh hoạt lệ hàng tháng, phát tài liệu cho cá nhân tự nghiên cứu, gửi qua mail…qua đó giúp cho CCVC nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý thức hơn về trách nhiệm trong công việc.

- Thông qua các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, cấp ủy phân công đoàn viên thanh niên đọc và tóm tắt những mẫu chuyện, những bài nghiên cứu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký.

- Thường xuyên học tập 7 đặc trưng phong cách làm việc của Bác và 5 chuẩn mực đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng của CCVC và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của CCVC.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm; hàng năm cơ quan đều được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh, được công nhận “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”.

Các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt:

Văn phòng có 08 đồng  chí được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011-2013. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Văn phòng tặng giấy khen cho 13 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2013.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế nhất định

- Công tác tuyên truyền dù đã được triển khai đến 100% CCVC và người lao động; tuy nhiên, nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung còn đơn điệu, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với CCVC, nhất là người lao động, nhân viên hợp đồng của Nhà khách, vì thế chất lượng các bài thu hoạch chưa cao.

- Trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch học tập của từng đảng viên, còn mang nặng tính hình thức còn chung chung chưa gắn kết được với nhiệm vụ được giao. Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn để mọi người tự giác làm theo như xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp nhiệm vụ từng đối tượng còn thiếu sự thống nhất. 

 Bài học kinh nghiệm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần phải thống nhất, chặt chẽ và đồng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của mỗi phòng, bộ phận; thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng, xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được tổ chức thường xuyên và đa dạng hóa.

Khi triển khai cuộc vận động cần kết hợp chặt chẽ giữa “Xây” và “Chống”, giữa vận động tự giác với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc cơ sở phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; tăng cường đội ngũ kế thừa, đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin: Mỹ Phương


Các tin đã đưa
  Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016  (15/12/2015)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao*  (08/09/2015)
  Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015  (10/06/2015)
  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/05/2015)
  Văn phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  (02/06/2014)
  Phong cách Hồ Chí Minh - Một tài sản quý giá  (19/05/2014)
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên” - Tác giả Hà Huy Thông  (14/05/2014)
  Đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.  (17/03/2014)
  Tổng kết hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  (02/01/2014)
  Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về vi trí, vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng  (02/01/2014)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập