Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 02/10/2023 10:55:31 CH Chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”   Tìm Kiếm
Tư tưởng Hồ Chí Minh  
15/12/2015 3:28:11 CH
Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” từng CCVC đã nâng cao được nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi học tập theo những tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của CCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện việc học tập gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm, xây dựng cơ quan an toàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Đảng ủy phối hợp với Chính quyền và Công đoàn Văn phòng ban hành các Kế hoạch cụ thể hóa cuộc vận động, học tập tại đơn vị phù hợp với từng chuyên đề học tập, gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” với việc thực hiện các phong trào thi đua của năm công tác, đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng nói riêng và của thành phố Cần Thơ nói chung; góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của công chức viên chức và nhân viên (CCVC và NV) phát huy tính sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuối năm có có báo cáo sơ kết đánh giá, để bình xét thi đua.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1.     Kết quả thực hiện:

a) Công tác chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2015 , Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 40-HD/ĐUK ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng Cần Thơ về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐUVPUB ngày 04 tháng 02 năm 2015 về học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền và Công đoàn Văn phòng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quán triệt tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 – 2015.

- Thực hiện Công văn của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng về việc đăng ký “làm theo” năm 2015, Đảng ủy đã ban hành Công văn số 06-CV/ĐUVP ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và sao chụp toàn bộ nội dung kèm theo Công văn của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng gửi các Bí thư Chi bộ, các Trưởng phòng, bộ phận, các Tổ Công đoàn tổ chức, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo một cách sâu sắc và cụ thể từng nội dung theo chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, đồng thời đăng ký “làm theo” trong năm 2015 như sau:

- Quý I/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm.

- Quý II/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với Nhân dân.

- Quý III/2015: Học tập, thảo luận đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Quý IV/2015: Báo cáo kết quả thực hiện, tổng kết; đánh giá những điều đã đăng ký học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

- Đảng ủy ban hành Chương trình số 14-CTr/ĐUVP ngày 31 tháng 3 năm 2015 về việc Giám sát, kiểm tra của Đảng ủy Văn phòng năm 2015, trong đó có nội dung giám sát việc học tập chuyên đề năm 2015 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” theo hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

   - Bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể và cá nhân trong giải quyết công việc, việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các nội dung đã đăng ký.

b)  Công tác tuyên truyền, triển khai học tập các tác phẩm, chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

            Đảng uỷ, chính quyền, công đoàn bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, quán triệt sâu sắc, quan tâm chỉ đạo thường xuyên, phổ biến sâu rộng đến toàn thể CCVC qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như:

- Tổ chức cho CCVC nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài báo, bài viết về học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng các hình thức như tuyên truyền trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần, sinh hoạt lệ hàng tháng, phát tài liệu cho các nhân tự nguyên cứu, gửi qua mail…qua đó giúp cho CCVC nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để ý thức hơn về trách nhiệm công việc.

- Thông qua các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, cấp ủy phân công đoàn viên thanh niên đọc và tóm tắt những mẫu chuyện, những bài nghiên cứu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 41 lượt bài sát theo Chủ đề năm 2015 “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Thường xuyên giám sát, theo dõi tác phong, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký.

- Thường xuyên học tập 7 đặc trưng phong cách làm việc của Bác và 5 chuẩn mực đạo đức của Bác đã tác động tích cực đến tư tưởng của CCVC và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của CCVC.

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm; hàng năm cơ quan đều được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh, được công nhận “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”.

2. Kết quả đạt được:

a) Về nhận thức:

Công cuộc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” từng CCVC đã nâng cao được nhận thức, ý thức tự rèn luyện, sửa đổi học tập theo những tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của CCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

- Việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến tinh thần, thái độ học tập và làm theo của CCVC, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn.

- Từng CCVC nhận thức một cách đầy đủ, thực hiện nghiêm túc về xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận CCVC trong đơn vị, làm trong sạch tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ CCVC Văn phòng.  Bên cạnh đó, từng CCVC tự ý thức nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu phá hoại đảng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

- Mỗi đảng viên, CCVC đều có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm qua.

b) Về hành động:

- 100% CCVC đăng ký phấn đấu “làm theo” với những công việc cụ thể gắn với việc thực nhiệm vụ được giao, từng CCVC tự giác phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém để hoàn thiện bản thân.

- Từng CCVC luôn giữ vai trò gương mẫu, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thẳng thắng tự phê bình và phê bình để giúp thấy được những mặt mạnh cùng như những hạn chế, yếu kém của tập thể, bản thân để có hướng phát huy nhưng mặt mạnh và khắc phục những hạn chế yếu kém.

c) Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo tác động sâu sắc đến ý thức trách nhiệm của tất cả CCVC, đã tạo thêm khí thế, động lực góp phần động viên CCVC nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao hơn. Cụ thể:

* Công tác văn thư:

- Thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, 100% văn bản đến, đi đều được cập nhật quản lý qua mạng và xử lý đầu vào, ra trong ngày.

            - Tiếp nhận, xử lý 16403 văn bản (tăng 1,4% với cùng kỳ năm 2014) gồm:

            + Văn bản Trung ương: 4418 văn bản, trong đó có 3899 văn bản xử lý và 519 văn bản tổng hợp không xử lý, có 96,5% văn bản xử lý đúng hạn.

            + Văn bản địa phương: 11985 văn bản, trong đó:

. Văn bản ISO: 1354 văn bản, đạt 99,4% văn bản xử lý đúng hạn.

            . Văn bản thường: 10631(gồm 7934 văn bản xử lý và 4051 văn bản dạng báo cáo không xử lý bằng văn bản), đạt 92,7% văn bản xử lý đúng hạn.

- Phát hành 15960 văn bản các loại (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014).

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ trong năm 2015 đã tiếp nhận và chuyển xử lý 7.575 văn bản qua hộp thư điện tử của Văn phòng (vpubndtp@cantho.gov.vn) và thực hiện phát hành ký số 2.927 văn bản.

            - Tiếp nhận và phân phối 8000 tờ báo các loại; chuyển thư và tài liệu của tổ chức và công dân kịp thời đến cá nhân Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng, bộ phận.

            - Soạn thảo ban hành 46 lịch làm việc; tổ chức phục vụ 1034 cuộc họp, hội nghị trong đó có 124 buổi đi kiểm tra cơ sở (giảm 5,1% cuộc họp). Trong năm 2015 Văn phòng đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo cấp vùng, khu vực phía Nam và mang tính quốc tế  đặc biệt trong tháng 4 đã phối hợp tổ chức tốt Lễ mitting kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015; Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IV năm 2015; Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2015; Lễ Khánh thành Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.

            - Phát hành 25.589 bì thư bao gồm thư mời họp và các loại văn bản khác, trong đó có 19.093 bì thư thường và 6496 bì thư hỏa tốc. Do tăng cường ứng dụng cộng nghệ thông tin trong việc thực hiện chữ ký số vào việc phát hành văn bản nên trong năm 2015 tiết kiệm được 115 gram giấy in tương đương số tiền 6.900.000 đồng và tiền cước gửi bưu điện cũng tiết kiện được 20.795.862 đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên số lượng giấy in thực tế chưa tiết kiệm được nhiều do phải in chỉnh sửa nhiều lần phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân trong năm.

            * Công tác lưu trữ:

-  Công tác thu thập tài liệu:    

Thu thập tài liệu năm 2015 gồm: 565 hộp, cặp ba giây tài liệu. Trong đó tài liệu thu của TTUB 184 cặp; Thu văn bản đi, đến từ Phòng Hành chính: 381 hộp tài liệu (gồm 20.156 văn bản trong đó có 16.990 văn bản đi và 4057 văn bản đến).    

             -  Công tác chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ:

             Chỉnh lý sơ bộ tài liệu  thu thập trong năm 2015 theo vấn đề lưu trữ.

             Xử lý thông tin qua mạng Lotus Notes khối tài liệu thu từ Phòng Hành chính (gồm 381 hộp văn bản đi và đến)

             -  Phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ:

             Phục vụ khai thác nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo bí mật của tài liệu, với 326 văn bản và cung cấp 1.950 trang tài liệu photo cho đối tượng khai thác tham khảo

             Thực hiện sao y tài liệu lưu trữ gồm: 25 văn bản.

            * Công tác xuất bản Công báo:

- Tiếp nhận văn bản và đăng Công báo : 314 văn bản

- Xuất bản 120 số (01 cuốn 02 số) dự kiến đến cuối năm 140 số, phát hành 2.160 cuốn cấp phát miễn phí cho các cơ quan, đơn vị theo danh sách UBND thành phố phê duyệt.

Nhìn chung, văn bản ban hành gửi đăng Công báo trình bày đúng quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật, ít sai sót. Các số Công báo xuất bản được cập nhật kịp thời lên Website Công báo thành phố, cùng với Công báo in đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

            * Công tác tham mưu tổng hợp

Thực hiện tốt chức năng tham mưu - tổng hợp, đảm bảo cho các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của UBND, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác tham mưu giúp UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành; điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các Sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố, cụ thể:

- Phối hợp các sở, ban ngành tham mưu UBND thành phố ban hành            Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 23/01/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 06/3/2015 về Chương trình hợp tác của thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố, viện, trường năm 2015; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/4/2015 thực hiện   Chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”; Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 ban hành Chương trình công tác năm 2015 của UBND thành phố Cần Thơ và nhiều văn bản cụ thể mang tính trọng tâm, trọng điểm khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng          hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII” nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Thành ủy, chính sách của Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ của HĐND thành phố, tập trung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước, tham mưu UBND thành phố ban hành và theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình công tác năm 2015; thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố.

- Chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương; chuẩn bị nội dung phát biểu cho Thường trực UBND thành phố tại các Phiên họp trực tuyến thường kỳ hoặc đột xuất do Chính phủ và cơ quan Trung ương tổ chức; tham mưu tổ chức 04 phiên họp thường kỳ của UBND thành phố nhằm sơ kết tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng chương trình công tác tháng, quý; phối hợp với sở, ngành và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức 04 buổi rà soát, thông qua các nội dung trình và phục vụ thành công kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Tổng hợp 52  báo cáo tuần về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác chỉ đạo, họp báo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Văn phòng Chính phủ và Bộ ngành Trung ương, báo cáo phục vụ các kỳ họp HĐND thành phố; tổng hợp 07 báo cáo nhanh tình hình trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và các kỳ nghỉ lễ theo quy định; giúp Thường trực UBND thành phố điểm báo hàng ngày (đến nay có 250 lượt điểm báo với trung bình 05 tin bài/lượt); tổ chức 04 cuộc họp báo chí định kỳ hàng quý theo Quy chế làm việc của UBND thành phố.

- Chủ động theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận chỉ đạo tại các địa phương; theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố, viện, trường; giữ mối liên hệ trao đổi thông tin thường xuyên với các địa phương đã ký kết hợp tác (thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long) và các địa phương đang xúc tiến việc ký kết hợp tác (các tỉnh           Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau).

- Chủ động theo dõi, tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đối với 9 quận, huyện; tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp thành phố về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của các quận Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy, các huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh; đến nay, Hội đồng thẩm định cấp thành phố đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh 08/09 quy hoạch; cụ thể, có 04 quy hoạch hoàn chỉnh đang trình xin ý kiến lần cuối theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy; 04 quy hoạch đang chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của các thành viên Hội đồng; 01 quy hoạch dự kiến trình thông qua Hội đồng vào cuối quý II năm 2015.

- Tham mưu giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chấp hành tốt Quy chế làm việc của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố; Quy chế      phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố.

* Công tác tiếp công dân:

- Tiếp công dân thường xuyên:

Tiếp tổng số 793 lượt người. Nội dung khiếu nại chủ yếu: về giải tỏa bồi thường, tái định cư 133 lượt người; tranh chấp quyền sử dụng đất 85 lượt người; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 45 lượt; khiếu nại thuộc lĩnh vực khác 530 lượt người, cụ thể như các bản án của Tòa án nhân dân, việc thi hành án dân sự, về thực hiện chính sách xã hội, người có công…

Kết quả xử lý: Hướng dẫn công dân liên hệ gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 774 lượt người. Nhận 19 đơn thuộc thẩm quyền, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

- Số lượt khiếu nại đông người:

Tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, Thường trực Trụ sở Tiếp công dân cùng các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếp 21 đoàn, với 174 người tham dự.

- Tiếp nhận:

Trong năm 2015, tiếp nhận tổng số 1.279 lượt đơn, trong đó: 1.203 lượt đơn năm 2015 cộng với 76 lượt đơn của năm 2014 chuyển qua (từ lượt đơn số 1.440 đến lượt đơn số 1.515), trong đó có 1.131 lượt đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh… và 148 lượt đơn tố cáo, hình thức nhận đơn:

- 1.131 lượt đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh…, trong đó:

+ 19 lượt đơn gửi trực tiếp.

+ 477 lượt đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố thông qua Bưu điện.

+ 05 lượt đơn do Báo đài chuyển đến thông qua Bưu điện.

+ 512 lượt đơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Bưu điện.

+ 118 lượt đơn gửi các Phó Chủ tịch UBND thành phố qua Bưu điện.

- 148 lượt đơn tố cáo, trong đó:

+ 68 đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố thông qua Bưu điện.

+ 80 đơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Bưu điện.

- Kết quả xử lý:

 Trong số 1.131 lượt đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị

 Có 82 lượt đơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết, trong đó:

+ Số lượt đơn mới giao xác minh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 37 văn bản giao xác minh, trong đó: Văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, báo cáo 33 lượt đơn; giao Sở Công thương 01 lượt đơn; Giám đốc Công an thành phố 02 lượt đơn và Thanh tra thành phố 01 lượt đơn.

+ Văn bản giao kiểm tra, rà soát, báo cáo, trả lời: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 23 văn bản, trong đó: Văn bản giao Giám đốc Sở Xây dựng 03 lượt đơn; Thanh tra thành phố 08 lượt đơn; Sở Tài nguyên và Môi trường 04 lượt đơn; Sở Nội vụ 01 lượt đơn; Ban Thi đua Khen thưởng thành phố 01 lượt đơn; Công an thành phố 01 lượt đơn; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 01 lượt đơn; Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều 01 lượt đơn; thông báo không thụ lý giải quyết 03 lượt đơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 22 văn bản, trong đó: Văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường 05 lượt đơn; Thanh tra thành phố 08 lượt đơn; Sở Giao thông Vận tải 01 lượt đơn; Sở Nội vụ 01 lượt đơn; Sở Xây dựng 01 lượt đơn; Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy 02 lượt đơn; giao Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ báo cáo bổ sung 01 lượt đơn; Cục thi hành án dân sự thành phố 01 lượt đơn; thông báo không thụ lý 01 lượt đơn; gửi thông báo bố trí lịch tiếp công dân (ông Phúc) 01 lượt đơn. 

- Có 1.049 lượt đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành phiếu trả đơn và hướng dẫn 82 lượt đơn; công văn trả lời 94 lượt đơn; công văn chuyển Sở, ngành, quận, huyện 74 lượt đơn; chuyển phòng nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xử lý 16 lượt đơn; văn bản nhắc sở ngành, quận huyện sớm báo cáo 13 lượt đơn; xử lý lưu 770 lượt đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh…có nội dung trùng lấp, vượt cấp…

- Trong số 148 lượt đơn tố cáo xử lý như sau:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giao Sở Nội vụ xác minh 03 lượt đơn; Sở Công thương 01 lượt đơn; Ban Thi đua Khen thưởng thành phố 01 lượt đơn; Thông báo không thụ lý 01 lượt đơn.

+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giao Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát 03 lượt đơn; Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều xem xét giải quyết 01 lượt đơn; văn bản trả lời, hướng dẫn công dân 13 lượt đơn; văn bản chuyển 10 lượt đơn; phiếu trả đơn, hướng dẫn 04 lượt đơn; văn bản nhắc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng sớm báo cáo 01 lượt đơn; nhắc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều 01 lượt đơn; xử lý lưu 109 lượt đơn, lý do: Đơn nặc danh không đủ điều kiện xem xét 23 lượt đơn; đơn có đề gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 53 lượt đơn; đơn tố cáo có nội dung trùng lắp đã xử lý 25 lượt đơn; đơn tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình để làm cơ sở xử lý 08 lượt đơn.            

- Tiếp và đối thoại với công dân: 

+ Tổ chức tiếp: Trong năm 2015, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếp 14 cuộc với 21 người tham dự.

+ Tổ chức đối thoại: Trong năm 2015, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đối thoại 26 cuộc, với 33 người tham dự.

+ Tham mưu giúp UBND thành phố ban hành 29 quyết định, 396 công văn, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ yếu là giải quyết các khiếu kiện của các hộ dân trên lĩnh vực bồi thường giải tỏa, tranh chấp đất.

* Công tác Ngoại vụ:

Trong năm, có 38 đoàn với 190 lượt người, trong đó: 23 đoàn sử dụng ngân sách nhà nước và 15 đoàn kinh phí ngoài ngân sách. Cán bộ lãnh đạo đi công tác nước ngoài với mục đích dự Lễ hội, hội nghị, hội thảo, học tập, khám chữa bệnh và tham quan du lịch tại các nước: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Úc, Hàn Quốc, Canada, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia…. ;

+ Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 10 quyết định cho phép 10 doanh nghiệp, công ty trên địa bàn với 28 cá nhân được sử dụng thẻ ABTC (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thương mại Xuất Nhập khẩu Phụng Hoàng, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng, Công ty TNHH Bột mì Đại Phong, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Miền Tây, Công TNHH Sản xuất Thương mại Huy Việt Tây Đô, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đông Hải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuốc Thú y Á Châu, Công ty TNHH Bột mì Đại Phong, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ).

+ Tham mưu UBND thành phố có ý kiến trong việc cấp giấy phép, gia hạn giấy phép hoạt động và gia hạn giấy phép lập Văn phòng đại diện, mở rộng, bổ sung địa bàn hoạt động cho 07 tổ chức PCPNN (Save the Children International
(SCI), Smile Train, Inc, Coeur & ACT, IDH, Mecer).

* Công tác cải cách hành chính:

- Thực hiện cơ chế “một cửa”

Công tác tiếp nhận, chuyển xử lý, trả hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, chính xác; 100% văn bản đến, đi đều được quản lý và kiểm tra; văn bản phát hành được chuyển lưu trữ hàng ngày trên mạng và giao hồ sơ, giấy tờ hàng tuần.

Văn phòng cũng đã phối hợp tốt với các sở, ngành và địa phương xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ công việc, đặc biệt là sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ công việc và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát việc xử lý công văn giấy tờ và trách nhiệm cụ thể của cơ quan, cá nhân có liên quan. 

- Thực hiện ISO

+ Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-VPUB ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện công tác ISO tại Văn phòng năm 2015, theo nội dung Kế hoạch thì Văn phòng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

+ Nhằm thực hiện mục tiêu thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của UBND thành phố và Văn phòng, Ban Chỉ đạo ISO đã tham mưu ban hành Quyết định số 45/QĐ-BCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Tổ đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND thành phố và Văn phòng và kiểm tra công tác cải cách hành chính (công tác kiểm tra cải cách hành chính được lồng ghép); Văn phòng đã tiến hành 02 đợt đánh giá, kiểm tra trong năm. Kết quả đánh giá: Tổ đánh giá nội bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng khắc phục những điểm không phù hợp và những điểm lưu ý một cách kịp thời.

+ Văn phòng thường xuyên chỉ đạo các phòng/ bộ phận rà soát, điều chỉnh các quy trình cho phù hợp với kết quả công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND thành phố.

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

+ Cụ thể hóa Chương trình CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020, Văn phòng xây dựng và ban hành Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Trong năm 2015, Văn phòng đã ban hành và triển khai một số văn bản sau:

+ Ban hành Kế hoạch số 2a/KH-VPUB ngày 29 tháng 01 năm 2015 về việc thực hiện công tác CCHC, tuyên truyền CCHC, kiểm tra CCHC năm 2015.

+ Tham mưu ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chuyển Bộ phận “Một cửa liên thông” từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch về Văn phòng.

+ Tham mưu ban hành Thông báo số 24/TB-VPUB ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

+ Bộ phận một cửa liên thông đi vào vận hành và phát huy hiệu quả với tổng số 20 TTHC liên thông với các sở, ngành; tổng số nhân sự tại Bộ phận là 02 người; số CBCC đạt chuẩn là 100%;

+ Tổ chức thi khảo sát kiến thức CCHC cho tất cả công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, từ đó chọn ra 02 công chức có số điểm cao nhất tham gia thi khảo sát kiến thức CCHC do Sở Nội vụ tổ chức và đã đạt kết quả: Văn phòng đạt hạng nhất khối sở, ngành. Tham gia Hội thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn năm 2011 - 2020 và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với CBCCVC, lao động thành phố Cần Thơ năm 2015, kết quả đạt giải xuất sắc phần thi năng khiếu và giải khuyến khích toàn đoàn.

+ Ban hành Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính.

+ Chỉ đạo triển khai việc nhập dữ liệu vào Phần mềm cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Tăng cường ký chữ ký số đối với các văn bản hành chính thông thường; trong năm, Văn phòng đã ký số được 2.963 văn bản, đạt tỷ lệ 100% đối với các văn bản hành chính thông thường. Số tiền tiết kiệm được từ việc ký chữ ký số từ đầu năm đến thời điểm báo cáo khoảng 45.000.000 đồng.

+ Mức tiết kiệm bình quân của đơn vị: Đời sống CBCCVC và người lao động tại Văn phòng luôn được lãnh đạo quan tâm; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt; từ đó, hằng tháng Văn phòng đã chi thu nhập tăng thêm cho mỗi CBCCVC và người lao động tại Văn phòng bình quân 500.000 đồng/người/tháng.

+ Về ý thức, trách nhiệm: Toàn thể CBCCVC và nhân viên Văn phòng luôn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác CCHC, từ đó tự giác nghiên cứu nhằm cải tiến, đổi mới lối làm việc, giảm tầng nấc trung gian, giảm thời gian giải quyết công việc.

+ Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố và UBND thành phố thực hiện có hiệu công tác cải cách hành chính của thành phố.

* Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng:

- Văn phòng đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 02/KH-VPUB ngày 29 tháng 01 năm 2015 về Ứng dụng công nghệ thông tin Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố năm 2015.

- CBCC Văn phòng đều sử dụng thành thạo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong xử lý công việc hàng ngày; 100% CBCC thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều được trang bị 01 máy tính riêng.

- Việc khai thác thông tin qua mạng diện rộng, mạng internet, sử dụng thường xuyên các dịch vụ thư điện tử, nhắn tin, gửi nhận văn bản… trong trao đổi thông tin và xử lý công việc trong nội bộ cơ quan cũng như với các cơ quan hành chính khác thuộc thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

- Vận hành ổn định phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản nên 100% văn bản được tiếp nhận, xử lý có thời hạn và được quản lý chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra; văn bản phát hành được gắn tệp (ngoại trừ văn bản mật), kiểm tra nội dung và được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính song song với hồ sơ giấy. Trong năm 2015 sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, xây dựng hệ thống thông tin theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố sau khi được UBND thành phố phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết.

- Ban Biên tập Cổng TTĐT Văn phòng đã tổ chức thực hiện đúng và đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của Cổng TTĐT, đảm bảo nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ và đáp ứng nhu cầu hành chính công của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban biên tập cho phù hợp với tình hình mới.

- Phối hợp với bộ phận “một cửa liên thông hỗ trợ nhà đầu tư“ thực hiện thủ tục, tìm giải pháp xây dựng phần mềm một cửa hiện đại tại Văn phòng.

- Các phòng họp trực tuyến được trang bị khá đầy đủ thiết bị, phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu các cuộc họp trực tuyến giữa Trung ương và địa phương, giữa UBND thành phố với các quận, huyện ngày càng có chất lượng cao hơn.

- Sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và thư điện tử trong công tác phát hành lịch làm việc, giấy  mời họp, công văn..., gửi các dự thảo báo cáo tháng, quý, năm, các tài liệu cuộc họp cho đại biểu xem trước. Qua đó rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng hội họp

3. Nhận xét đánh giá:

a) Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và triển khai kịp thời của các cấp ủy đảng; sự phối hợp đồng bộ của Đảng ủy, chính quyền và công đoàn; sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo đảng viên, CCVC đối với Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức, thống nhất về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của tất cả CCVC, cụ thể:

- Thông qua việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số CCVC được nâng lên rõ rệt, biểu hiện qua ý thức trách nhiệm với công việc, với xã hội. Qua các hành động tự giác hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình, trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, quan hệ xã hội, với địa phương, góp phần khắc phục dần tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CCVC. Tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình, phấn đấu khắc phục các hạn chế, yếu kém của CCVC có bước chuyển biến.

- Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, ngày truyền thống trong năm. Ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, chấp hành nghiêm nguyên tắc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, khoán văn phòng phẩm về tận phòng. Việc quản lý, thu chi tài chính hàng quý đều được công khai đến từng CCVC.

- Công tác cải cách hành chính gắn liền với chủ đề năm 2015 “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”, sửa đổi lối làm việc được đặt lên hàng đầu như tham mưu xây dựng biểu mẫu quy trình, kiểm soát thủ tục hành chính, thăm dò ý kiến khách hàng, giảm tầng nấc trung gian. Qua đó ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của CCVC được nâng lên. Kết quả ngày càng rõ ràng, công khai các bước xử lý văn bản của sở, ngành trình ký; giảm đáng kể sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa sở, ngành và văn phòng; tiết kiệm được thời gian và phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính thể hiện rất rõ nét qua việc áp dụng thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Ý thức thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí của từng CCVC trong việc thực hiện đúng nguyên tắc về sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của nhà nước…

- Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện sự hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong đội ngũ CCVC.

b) Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền dù đã được triển khai đến 100% CCVC và người lao động; tuy nhiên, nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú về hình thức, nội dung còn đơn điệu, chưa tạo được sức hấp dẫn đối với CCVC, nhất là người người lao động, nhân viên hợp đồng của Nhà khách. Vì thế chất lượng các viết bài thu hoạch chưa cao.

- Trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch học tập của từng đảng viên, còn mang nặng tính hình thức còn chung chung chưa gắn kết được với nhiệm vụ được giao. Các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn để mọi người tự giác làm theo như xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể phù hợp nhiệm vụ từng đối tượng còn lúng túng, còn thiếu thống nhất. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện và tổ chức học chuyên đề học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đề cao tinh thần nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tiếp tục Tổ chức thực hiện học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2016;

            3. Việc học tập và làm theo phải căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thời gian công tác, tránh rập khuôn, máy móc; chọn nội dung cụ thể, chủ đề phù hợp để làm theo, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong cuộc vận động, kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuyên truyền về những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các đối tượng, nhất là các đối tượng hợp đồng lao động; gắn kết và lồng ghép nội dung những việc làm theo sát với nhiệm vụ chuyên môn.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đưa nội dung giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kiểm tra giám sát hằng năm của Đảng ủy của Thanh tra nhân dân.

6. Việc thực hiện cải tiến, sửa đổi lối làm việc trong hoạt động của cơ quan được coi trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là biện pháp quan trọng; đẩy mạnh và phát huy quyền làm chủ của CCVC trong cơ quan; gắn kết với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu tại cơ quan.

7. Tích cực tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tin: Mỹ Phương


Các tin đã đưa
  Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao*  (08/09/2015)
  Hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015  (10/06/2015)
  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/05/2015)
  Văn phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  (02/06/2014)
  Phong cách Hồ Chí Minh - Một tài sản quý giá  (19/05/2014)
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của người đảng viên” - Tác giả Hà Huy Thông  (14/05/2014)
  Đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.  (17/03/2014)
  Tổng kết hoạt động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  (02/01/2014)
  Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về vi trí, vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng  (02/01/2014)
  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (24/12/2013)


 

Chương trình - Kế hoạch Đóng
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
15/CTr-UBND 04/08/2021 Chương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố
13/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 01/07/2021 Chương trình công tác quý III năm 2021 của UBND thành phố
11/CTr-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố
10/CTr-UBND 29/05/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố
08/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố
07/CTr-UBND 08/04/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của UBND thành phố
06/CTr-UBND 16/03/2021 Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
05/CTr-UBND 09/02/2021 Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
02/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
01/CTr-UBND 07/01/2021 V/v chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ
18/CTr-UBND 03/12/2020 Chương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
17/CTr-UBND 10/11/2020 Chương trình công tác tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
16/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
15/CTr-UBND 12/10/2020 Chương trình công tác quí IV năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/CTr-UBND 01/09/2020 Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố
12/CTr-UBND 07/08/2020 Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
10/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
09/CTr-UBND 30/06/2020 Chương trình công tác quý III năm 2020 của UBND thành phố Cần Thơ
08/CTr-UBND 05/06/2020 Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố


 

Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
56/QĐ-VPUB 26/04/2023 Quyết định phân công công tác giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
108/QĐ-VPUB 25/10/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
80/BC-VPUB 25/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 24 (từ ngày 18/6/2021 đến ngày 24/6/2021)
77/BC-VPUB 18/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 23 (từ ngày 11/6/2021 đến ngày 17/6/2021)
75/BC-VPUB 11/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 22 (Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 10/6/2021)
69/BC-VPUB 04/06/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 21 (từ ngày 28/5/2021 đến ngày 03/6/2021)
66/BC-VPUB 28/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 20 (từ ngày 21/5/2021 đến ngày 27/5/2021)
63/BC-VPUB 24/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 19 (từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/5/2021)
58/BC-VPUB 17/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 18 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)
54/BC-VPUB 07/05/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 17 (từ ngày 30/4/2021 đến ngày 06/5/2021)
52/BC-VPUB 29/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 16 (Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021)
50/BC-VPUB 26/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 15 (từ ngày 16/4/2021 đến ngày 22/4/2021)
48/BC-VPUB 19/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 14 (từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021)
46/BC-VPUB 12/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 13 (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021)
44/BC-VPUB 02/04/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 12 (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021)
42/BC-VPUB 29/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 11 (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 25/3/2021)
41/BC-VPUB 19/03/2021 Tình hình hoạt động của UBND thành phố tuần 10 (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 18/3/2021)
39/BC-VPUB 12/03/2021 Báo cáo tuần 09 (từ ngày 05/3/2021 đến ngày 11/3/2021)
34/BC-VPUB 05/03/2021 Báo cáo tuần 08 (từ ngày 26/02/2021 đến ngày 04/03/2021)
31/BC-VPUB 26/02/2021 Báo cáo tuần 07 (từ ngày 19/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Thông tin cần biết Thông tin cần biết
 

 

 
 
Liên kết website Liên kết website

 

 

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập